epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Uchwały

Uchwały Zarządu 2016

Uchwała Nr 1.16 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr 2.16 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.pdf

Uchwała Nr 3.16 zmieniająca uchwałę nr 5/14 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Ragulaminu Organizacyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 4.16 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 5.16 w sprawie przyjęcia cennika usług przyjmowania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 27.01.2016 r.pdf

Uchwała Nr 6.16 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr 7.16 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 8.16 w sprawie wniosku do Przewodniczacego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 9.16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 oraz prognozie kwoty długu na lata 2016 - 2029, wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnieniami przyjętych wartości.pdf

Uchwała Nr 11.16 w sprzwie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 14.16 w sprzwie upoważnienia Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do wykonania określonych czynności.pdf

Uchwała Nr 15.16 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie pełnomocnictwa do działania w imieniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 17.16 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 19.16 w sprawie zapewnienia okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.pdf

Uchwała Nr 20.16 w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr 21.16 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwał Nr 22.16 w sprawie wycofania z porządu Obrad Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr 25.16 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Uchwała Nr 26.16 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwały Zgromadzenia 2016

Uchwała Nr IV.20.16 w sprawie wiwloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała Nr IV.21.16 w sprawie planu finansowego na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr VI.22.16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego we Włodawie a Międzygminnym Związkiem Celowym z siedzibą we Włodawie w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr VI.23.16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr VII.25.16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.pdf

Uchwała Nr VII.26.16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finmansowego za 2015 rok.pdf

Uchwała Nr VII.27.16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała IX.35.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie zmian Statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.pdf

Uchwała IX.36.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała IX.37.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowy nieruchomości od Gminy Miejskiej Włodawa.pdf

Uchwała IX.38.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie poprzez likwidacjię w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Uchwała IX.39.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała IX.40.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016.pdf

Uchwały Zarządu 2015

Uchwała Nr 1.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały dotyczącej sposobu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę, w wyborach Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.pdf

Uchwała Nr 2.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 3.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.pdf

Uchwała Nr 4.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały nr XIV/58/10 w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 5.15 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 7.15 w sprawie zwrotu kosztów wykonywania funkcji członka organu Związku.pdf

Uchwała Nr 8.15 w sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetencji przewidzianych do powierzenia pracownikowi biura MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 9.15 w sprawie przyjęcia cennika usłu przyjmowania odpadów wstępnie przetworzonych do ZZO we Włodawie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 24.02.2015 r.pdf

Uchwała Nr 10.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu MZC z/s we Włodawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego we Włodawie a Międzygminnym Związkiem Celowym z siedzibą we Wlodawie w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie zadań administraji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr 11.15 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok, Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 12.15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 13.15 w sprawie unieważnienia postępowania na dzielenie zamówienia.pdf

Uchwała Nr 14.15 w sprawie zaproszenia do negocjacji ceny i warunków wykonania zamówienia pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzacych z terenu gmin należących do MZC z/s we Włodawie", w trybie z wolnej ręki, w okresie od 1.04.2015 r. do 30.06.2015 r.pdf

Uchwała Nr 15.15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie za 2014 rok.pdf

Uchwała Nr 16.15 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 17.15 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 18.15 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2029.pdf

Uchwała Nr 19.15 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr 20.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Wodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.pdf 

Uchwała Nr 21.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr 22.15 w sprawie wniosku do przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 23.15 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015 - 2017) pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedziba we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.pdf

Uchwała Nr 24.15 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zadania pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015 - 2017) pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedziba we Włodawie".pdf

Uchwała Nr 25.15 w sprawie unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia.pdf

Uchwała Nr 26.15 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr 27.15 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego udzielonego w trybie z wolnej ręki pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należacych do MZC z/s we Włodawie w obrebie sektora II (gminy: Hanna i Sławatycze)" do ceny najkorzystniejszej ofert.pdf

Uchwała Nr 28.15 w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zamówienia pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do MZC z/s we Włodawie w obrebie sektora II (gminy: Hanna i Sławatycze)", w trybie z wolnej ręki, o okresie od 1.07.2015 r. do 30.09.2015 r.pdf

Uchwała Nr 29.15 w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MZC z/s we Włodawie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego.pdf

Uchwała Nr 30.15 w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy księgowy.pdf

Uchwała Nr 31.15 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 32.15 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 33.15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finsnowego za I półrocze 2015 r. ZZO we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 34.15 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finsnowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2015 roku.pdf

Uchwała Nr 35.15 w sprawie udzielenia Dyrektorowi ZZO we Włodawie pełnomocnictwa do działania w imieniu MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 36.15 zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 37.15 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zdania pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015-2017) pochodzących z terenu gmin należących do MZC z/s we Włodawie w obrebie sektora II (gminy: Hanna i Sławatycze)".pdf

Uchwała Nr 38.15 w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu MZC z/s we Włodawie Nr 32.15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.pdf

Uchwała Nr 40.15 zmieniająca uchwałę nr 20/13 Zarządu MZC z/s we Włodawie z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 42.15 w sprawie projektu planu finansowego MZC z/s we Włodawie na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr 43.15 w sprawie projektu zmian w planie finansowym MZC z/s we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr 45.15 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 46.15 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej MZC z/s we Włodawie na lata 2015-2029.pdf

Uchwała Nr 47.15 w sprawie projektu zmian w planie finansowym MZC z/s we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr 48.16 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym MZC z/s we Włodawie na 2015 rok.pdf


Uchwały Zgromadzenia 2015

Uchwała_Nr_I.1.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.2.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego s siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.3.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.pdf

Uchwała_Nr_I.4.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.5.15 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/58/10 w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.7.15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2029.pdf

Uchwała_Nr_I.8.15 w sprawie planu finansowego na 2015 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.9.15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2014 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.10.15 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finansowego za 2014 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.11.15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029.pdf

Uchwała_Nr_II.12.15 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.13.15 w sprawie zmiany uchwały nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała_Nr_II.14.15 w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała_Nr_III.15.15 w sprawie określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania plany finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego Związku za pierwsze półrocze roku budżetowego.pdf

Uchwała_Nr_III.16.15 w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała_Nr_IV.17.15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2029.pdf

Uchwała_Nr_IV.18.15 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 rok.pdf


Uchwały Zarządu 2014

Uchwała nr 1/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała ne 2/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf

Uchwała nr 5/14 zmieniająca uchwałę nr 31/13 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała nr 6/14 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 9/14 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały powierzającej Zarządowi Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uprawnienie do ustalenia wysokości opłat i cen za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała nr 10/14 w sparwie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 16/14 w sprawie wniosku do Przewodniczacego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 18/14 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz inforamcji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2014 rok.pdf

Uchwała nr 19/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 20/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 22/14 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 23/14 w sprawie zatwierdzenia logo dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 24/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 25/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf

Uchwała nr 26/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Hubertowi Ratkiewiczowi Dyrektorowi Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zawarcia umowy oraz realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa wiaty magazynowej na odpady".pdf

Uchwała nr 27/14 w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 28/14 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z  siedzibą we Włodawie na rok 2014.pdf

Uchwała nr 29/14 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr 30/14 w sprawie udzielenia dotacji zakładowi budżetowemu na zadnie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa wiaty magazynowej na odpady".pdf

Uchwała nr 31/14 w sprawie trybu udzielenia zamówienia na odbiór i transport odpadów.pdf

Uchwała nr 32/14 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartosć nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.pdf

Uchwała nr 33/14 w sprawie projektu wielolentniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z  siedzibą we Włodawie na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała nr 35/14 w sprawie przekazania w trwały zarząd składników majątkowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała nr 36/14 w sprawie przekaznaia w trwały zarząd składników majątkowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf


Uchwały Zgromadzenia 2014

Uchwała Nr XXII/62/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Objaśnienia_do_Uchwały_Nr_XXII/62/14.pdf

Uchwała Nr XXII/63/14 w sprawie planu finansowego na 2014 rok.pdf

Uchwała_Nr_XXII/64/14 w sprawie terminu i sposobu dokonywania zwrotu nadwyżki budżetowej Zakładu Zagospodarowabia Odpadów we Włodawie do budżetu.pdf

Uchwała_Nr_XXII/66/14 zmieniająca uchwałę nr XXI/61/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie obowiązujący od 01.12.2013r.pdf

Uchwała_Nr XXIII/67/14 w sprawie powierzenia Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uprawnień do ustalenia wysokości opłat i cen za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr_XXIV/68/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XXIV/69/14 w sprawie udzielenia absolutoriujm Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, z tytułu wykonania planu finansowego za 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XXV/70/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała_Nr XXV/71/14 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf

Uchwała Nr XXVI/72/14 w sprawie zmian w wleloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała Nr XXVI/73/14 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf


Uchwały Zarządu 2013

Uchwała Nr 1/13 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia w sparwie organizacji systemu gospodarki odpadami.pdf

Uchwała Nr 2/13 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 3/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sparwie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZZO we Włodawie, z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu MZC z/s we Włodawie .pdf

Uchwała Nr 4/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie woeloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2016 Związku.pdf

Uchwała Nr 5/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie zmian do projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2013 MZC z/s we Włodawie .pdf

Uchwała Nr 6/13 w sprawie zmian w projekcie planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2013 r.pdf

Uchwała Nr 7/13 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej na budowę ZZO.pdf

Uchwała Nr 8/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 9/13 w sprawie składu stałej Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 10/13 w sprawie ustalenia zakresu zadań i kompetancji przewidzianych do powierzenia pracownikowi biura Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 11/13 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 12/13 zmieniająca uchwałę w sparwie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 13/13 w sprawie przyjęcia sprawoizdania z wykonania planu finansowego oraz informacji o stanie mienia.pdf

Uchwała Nr 14/13 w sprawie unieważnienia przetargu na zintegrowany system obsługi Zakładu Zagospodarwania Odpadów Komunalnych we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu ZZO.pdf

Uchwała Nr 15/13 w sprawie przyjęcia sprawozadania finansowego za 2012 rok Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 16/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Uchwała Nr 17/13 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 19/13 w sprzwie nałożenia obowiązku wykonania zadań dla Zakładu Zagospoadrowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 20/13 zmieniająca uchwałę nr 44 Zarządu MZC z/s we Włodawie z dnia 9 marca 2012 r. w sparwie Regulaminu Organizacyjnego Biura MZC z/s we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 21/13 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 22/13 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości zadania nr 1 dotyczącego zamówienia na zinegrowany system obsługi ZZO we Włodawie wraz z dostawą i montażem wyposażenia.pdf

Uchwała Nr 23/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia dla Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. Zgromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 24/13 w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania: Zintegrowany system obsługi Zakładu Zagospoadrowania Odpadów Komunalnych we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu ZZO, część nr 1 "Zintegrowany system obsługi ZZO komunalnych we Włodawie wraz z dostawą i montażem wyposażenia".pdf

Uchwała Nr 25/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Międzygminny Zwiazk Celowy z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 26/13 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 27/13 w sprawie unieważnienia przetargu na zakup i dostawę sprzętu komunalnego oraz pojemników na odpady.pdf

Uchwała Nr 28/13 w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiso urzędnicze.pdf

Uchwała Nr 30/13 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zadanaia: "Monitoring wizyjny terenu ZZO".pdf

Uchwała Nr 31/13 zmieniająca uchwałę nr 90/12 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 32/13 w sprawie wybnoru oferenta na wykonanie zadanaia nr 1: "Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej kołowej" w postępowaniu przetargowym pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komunalnego oraz pojemników na odpady".pdf

Uchwała Nr 34/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 35/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała Nr 36/13 w sprawie przedłożenia propozycji, terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zagromadzenia Związku.pdf

Uchwała Nr 37/13 w sprawie wyboru oferenta na wykonanie zadania "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.015.700,00 zł. w celu pokrycia wkładu własnego na inwestycję realizaowaną w ramach projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadow komunlanych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów".pdf

Uchwała Nr 38/13 w sprawie projektu zamian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 39/13 w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze .pdf

Uchwała Nr 40/13 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zagromadzenia o zwołanie Zagromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 41/13 w sprawie przyjęcia i przedłozenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Wlodawie na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.08.2013 r.pdf

Uchwała Nr 42/13 w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na "odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 43/13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Uchwała Nr 44/13 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartosci zamówienia dotyczącego zakupu pojemników na odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie wraz z dostawą.pdf

Uchwała Nr 45/13 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie", do ceny najkorzystniejszej oferty.pdf

Uchwała Nr 46/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej reki zgodnie z Regulaminem w sprawie postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Miedzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 47/13 w sprawie powołania komisji odbioru technicznego robót budowlano - montażowych przy realizacji projektu: "Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarwoania Odpadów.pdf

Uchwała Nr 48/13 w sprawie przekaznaia w trwały zarząd ładowarki teleskopowej kołowej dla Zakładu zZgospoadrowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 51/13 w sprawie przyjęcia sprawozadania finansowego za I półrocze 2013 r. Zakładu Zagospodarwoania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwła_Nr 52/13 w sprawie nałożenia obowiązku wykonania zadań dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 53/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie na okres od dnia 01.09.2013r.pdf

Uchwała Nr 54/13 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 55/13 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2013 rok.pdf

Uchwała Nr_56/13 w sprawie przedłoąenia propozycji, terminu i porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 57/13 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 59/13 w sprawie przekaznaia w trwały zarząd składników majątkowych dla Zakładu Zagospodarwoania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 60/13 w sprawie projektu zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr 61/13 w sprawie umorzenia Gminie Sosnowica należności cywilnoprawnej.pdf

Uchwała_Nr 62/13 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2013.pdf

Uchwała Nr_63/13 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projektu uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia do przedsięwzięcia o chrakterze samodzielnego projektu z partnerami. Cel tematyczny 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów. Priorytet inwestycyjny 6.2. - zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak, aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego.pdf

Uchwała_Nr 64/13 w sprawie wystąpienia o nadanie statusu "Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)" dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr 66/13 w sprawie projektu planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2014.pdf

Uchwała_Nr 67/13 w sprawie przyjęcia i przedłozenia Zgromadzeniu Międzygminnego ZwiązkuCcelowego z siedzibą we Włodawie cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, obowiązujący od 01.12.2013 r.pdf

Uchwała_Nr 68/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2013.pdf

Uchwała_Nr 70/13 w sprawie upoważnienia pracownika Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie do załatwienia spraw w tym wydawania decyzji administracyjnych.pdf

Uchwała_Nr 71/13 w sprawie upoważnienia pracownika Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie do załatwienia sparw w postępowaniu egzekucyjnym, w tym wydawania decyzji administarcyjnych.pdf

Uchwała_Nr 73/13 w sprawie wniosku do Przewodniczącego Zagromadzenia o zwołanie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Wodawie.pdf


Uchwały Zgromadzenia 2013

Uchwała Nr XV/39/13 w sprawie podziału obszaru Związku na sektory.pdf

Uchwała Nr XV/40/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf

Uchwała Nr XV/41/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr XV/42/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr XV/43/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała Nr XV/44/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospoadrowania tych odpadów.pdf

Uchwała Nr XV/45/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomosci.pdf

Uchwała Nr XV/46/13 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie z obowiazku wpłaty nadwyżki srodków obrotowych do budżetu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr XV/47/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Uchwała Nr XV/48/13 w sprawie planu finansowego na rok 2013.pdf

Uchwała Nr XVI/49/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016.pdf

Uchwała Nr XVI/50/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2013 .pdf

Uchwała Nr XVI/51/13 w sprawie wzoru oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi składanej przez właścieiela nieruchomości.pdf

Uchwała Nr XVII/52/13 w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego.pdf

Uchwała Nr XVIII/53/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwałą Nr XIX/54/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr XIX/55/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozadniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2012 rok.pdf

Uchwałą Nr XIX/56/13 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, z tytułu wykonania planu finansowego za 2012 rok.pdf

Uchwałą Nr XIX/57/13 w sprawie przyjęcia cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie w rozbyciu na poszczególne rodzaje odpadów, na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.08.2013 r.pdf

Uchwała_Nr XX/58/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XX/59/13 w sprawie przyjęcia cennikia usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, na okres od dnia 01.09.2013 r.pdf

Uchwała_Nr XXI/60/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XXI/61/13 w sprawie przyjęcia cennika usłu unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie obowiązującego od 01.12.2013 r.pdf


Uchwały Zgromadzenia 2012

Uchwała nr VII/24/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Uchwała nr VII/25/12 w sprawie planu finansowego.pdf

Uchwała nr VIII/26/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2015.pdf

Uchwała nr VIII/27/12 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XI/28/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2015

Uchwała nr XI/29/12 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XII/30/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarzadu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.pdf

Uchwała nr XII/31/12 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykoania planu finansowego za 2011 rok.pdf

Uchwała nr XII/32/12 zmieniająca uchwałę nr XIV/58/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Miedzygminnego Zwiazku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr XII/33/12 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XIII/34/12 w sprawie zmian Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr XIII/35/12 zmieniająca uchwałę nr XIV/58/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_nr XIV/44/12 w sprawie przyjęcia Statutu Zakladu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała_nr_XII/45/12 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XIII/46/12 w sprawie przyjęcia cennika usług w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów.pdfOpublikował: Monika Zarczuk
Publikacja dnia: 20.02.2017
Podpisał: Monika Zarczuk
Dokument z dnia: 20.02.2017
Dokument oglądany razy: 4 080