epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.mzcwlodawa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.mzcwlodawa.pl
Data publikacji strony internetowej: 05.03.2015 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.04.2020 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)
Nawigacja
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Dokumenty
Na stronie w kilku miejscach znajdują się pliki do pobrania w formie pdf.
W miarę możliwości publikujemy także ich dostępne wersje alternatywne.
Powiększanie strony
Serwis został wyposażony w narzędzie powiększania tekstu, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień również umożliwiają powiększenie strony.
Kontrast
Serwis został wyposażony w narzędzie zmiany kontrastu. Kontrast kolorystyczny (zwłaszcza po zmianie kontrastu) elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
Zrozumiałość i czytelność treści
Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.
Zapewnienie dostępności serwisów to proces ciągły.
Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić nasze strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: info@mzcwlodawa.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: info@mzcwlodawa.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Opublikował: Mariusz Szwaj
Publikacja dnia: 22.09.2020
Podpisał: Mariusz Szwaj
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 795