epupap.gov.pl bip.mzcwlodawa.pll
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 25.02.2019 z powodu:
a

Uchwały Zarządu

Uchwały Zgromadzenia 2018

Uchwała XVIII.58.18 Zgromadzenia MZC z 15.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za rok 2017

Uchwała XVIII.59.18 Zgromadzenia MZC z 15.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Uchwały Zgromadzenia 2017

Uchwała XII.44.17 Zgromadzenia MZC z 30.01.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029.pdf

Uchwała XII.45.17 Zgromadzenia MZC z 30.01.2017 r. w sprawie planu finansowego na 2017 rok.pdf

Uchwała XIII.46.17 Zgromadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie odwołania członków Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała XIII.47.17 Zgromadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała XIII.48.17 Zgomadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Włodawie.pdf

Uchwała XIII.49.17 Zgromadzenia MZC z 14.02.2017 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała NR XVI.52.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.pdf


Uchwała NR XVI.53.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pdf

Uchwała NR XVI.54.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029. pdf

Uchwała NR XVI.55.17 Zgromadzenia MZC z dnia 22.08.2017 r. w sprawie planu finansowego na 2017 rok. pdf

Uchwała NR XVII.56.17 Zgromadzenia MZC z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. pdf

Uchwała NR XVII.57.17 Zgromadzenia MZC z dnia 20.12.2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 rok. pdf

Uchwały Zgromadzenia 2016

Uchwała Nr IV.20.16 w sprawie wiwloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała Nr IV.21.16 w sprawie planu finansowego na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr VI.22.16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego we Włodawie a Międzygminnym Związkiem Celowym z siedzibą we Włodawie w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr VI.23.16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr VII.25.16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.pdf

Uchwała Nr VII.26.16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finmansowego za 2015 rok.pdf

Uchwała Nr VII.27.16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.pdf

Uchwała Nr VII.28.16 Zgromadzenia MZC z 16.06.2016r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.pdf

Uchwała Nr VIII.29.16 Zgromadzenia MZC z dn. 18.07.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała Nr VIII.30.16 Zgromadzenia MZC z dn. 18.07.2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.pdf

Uchwała Nr VIII.31.16 Zgromadzenia MZC z dn. 18.07.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr VIII.32.16 Zgromadzenia MZC z dn. 18.07.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.pdf

Uchwała Nr VIII.33.16 Zgromadzenia MZC z dn. 18.07.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

Uchwała Nr VIII.34.16 Zgromadzenia MZC z dn. 18.07.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała IX.35.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie zmian Statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.pdf

Uchwała IX.36.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała IX.37.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowy nieruchomości od Gminy Miejskiej Włodawa.pdf

Uchwała IX.38.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie poprzez likwidacjię w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Uchwała IX.39.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała IX.40.16 Zgromadzenia MZC z 30.08.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016.pdf

Uchwała X.41.16 Zgromadzenia MZC z 21.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.pdf

Uchwała XI.42.16 Zgromadzenia MZC z 24.10.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.pdf

Uchwała XI.43.16 Zgromadzenia MZC z 24.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok.pdf

Uchwały Zgromadzenia 2015

Uchwała_Nr_I.1.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.2.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego s siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.3.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.pdf

Uchwała_Nr_I.4.15 w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.5.15 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/58/10 w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_Nr_I.7.15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2029.pdf

Uchwała_Nr_I.8.15 w sprawie planu finansowego na 2015 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.9.15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2014 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.10.15 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykonania planu finansowego za 2014 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.11.15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029.pdf

Uchwała_Nr_II.12.15 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwała_Nr_II.13.15 w sprawie zmiany uchwały nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała_Nr_II.14.15 w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała_Nr_III.15.15 w sprawie określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania plany finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego Związku za pierwsze półrocze roku budżetowego.pdf

Uchwała_Nr_III.16.15 w sprawie zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała_Nr_IV.17.15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2029.pdf

Uchwała_Nr_IV.18.15 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 rok.pdf

Uchwały Zgromadzenia 2014

Uchwała Nr XXII/62/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Objaśnienia_do_Uchwały_Nr_XXII/62/14.pdf

Uchwała Nr XXII/63/14 w sprawie planu finansowego na 2014 rok.pdf

Uchwała_Nr_XXII/64/14 w sprawie terminu i sposobu dokonywania zwrotu nadwyżki budżetowej Zakładu Zagospodarowabia Odpadów we Włodawie do budżetu.pdf

Uchwała_Nr_XXII/66/14 zmieniająca uchwałę nr XXI/61/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie obowiązujący od 01.12.2013r.pdf

Uchwała_Nr XXIII/67/14 w sprawie powierzenia Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uprawnień do ustalenia wysokości opłat i cen za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała Nr_XXIV/68/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XXIV/69/14 w sprawie udzielenia absolutoriujm Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, z tytułu wykonania planu finansowego za 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XXV/70/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała_Nr XXV/71/14 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf

Uchwała Nr XXVI/72/14 w sprawie zmian w wleloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029.pdf

Uchwała Nr XXVI/73/14 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.pdf

Uchwały Zgromadzenia 2013

Uchwała Nr XV/39/13 w sprawie podziału obszaru Związku na sektory.pdf

Uchwała Nr XV/40/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf

Uchwała Nr XV/41/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

Uchwała Nr XV/42/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Nr XV/43/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwała Nr XV/44/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospoadrowania tych odpadów.pdf

Uchwała Nr XV/45/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomosci.pdf

Uchwała Nr XV/46/13 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie z obowiazku wpłaty nadwyżki srodków obrotowych do budżetu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr XV/47/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Uchwała Nr XV/48/13 w sprawie planu finansowego na rok 2013.pdf

Uchwała Nr XVI/49/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016.pdf

Uchwała Nr XVI/50/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na rok 2013 .pdf

Uchwała Nr XVI/51/13 w sprawie wzoru oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi składanej przez właścieiela nieruchomości.pdf

Uchwała Nr XVII/52/13 w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego.pdf

Uchwała Nr XVIII/53/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

Uchwałą Nr XIX/54/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała Nr XIX/55/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozadniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2012 rok.pdf

Uchwałą Nr XIX/56/13 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, z tytułu wykonania planu finansowego za 2012 rok.pdf

Uchwałą Nr XIX/57/13 w sprawie przyjęcia cennika usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie w rozbyciu na poszczególne rodzaje odpadów, na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.08.2013 r.pdf

Uchwała_Nr XX/58/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XX/59/13 w sprawie przyjęcia cennikia usług unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, na okres od dnia 01.09.2013 r.pdf

Uchwała_Nr XXI/60/13 w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2013 rok.pdf

Uchwała_Nr XXI/61/13 w sprawie przyjęcia cennika usłu unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie obowiązującego od 01.12.2013 r.pdf

Uchwały Zgromadzenia 2012

Uchwała nr VII/24/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Uchwała nr VII/25/12 w sprawie planu finansowego.pdf

Uchwała nr VIII/26/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2015.pdf

Uchwała nr VIII/27/12 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XI/28/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2015

Uchwała nr XI/29/12 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XII/30/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarzadu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.pdf

Uchwała nr XII/31/12 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z tytułu wykoania planu finansowego za 2011 rok.pdf

Uchwała nr XII/32/12 zmieniająca uchwałę nr XIV/58/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Miedzygminnego Zwiazku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr XII/33/12 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XIII/34/12 w sprawie zmian Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała nr XIII/35/12 zmieniająca uchwałę nr XIV/58/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.pdf

Uchwała_nr XIV/44/12 w sprawie przyjęcia Statutu Zakladu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.pdf

Uchwała_nr_XII/45/12 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2012 rok.pdf

Uchwała nr XIII/46/12 w sprawie przyjęcia cennika usług w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów.pdfOpublikował: Konrad Barej
Publikacja dnia: 25.02.2019
Podpisał: Konrad Barej
Dokument z dnia: 25.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 127
Wersja do druku